திருவிளக்கு வழிபாடு

திருவிளக்கு வழிபாடு

விளக்கே திருவிளக்கே: வேந்தன் உடன்பிறப்பே

சோதி மணிவிளக்கே: சீதேவி பொன்மணியே

அந்தி விளக்கே: அலங்கார நாயகியே

காந்தி விளக்கே: காமாக்ஷித் தாயாரே

பசும்பொன் விளக்குவைத்துப் பஞ்சுத் திரிபோட்டுக்

குளம்போல எண்ணெய் விட்டுக் கோலமுடன் ஏற்றி வைத்தேன்

ஏற்றினேன் நெய்விளக்கு: எந்தன் குடிவிளக்கு

வைத்தேன் திருவிளக்கு: மாளிகையும் தான் விளங்க

மாளிகையில் சோதியுள்ள மாதாவைக் கண்டு மகிழ்ந்தேன் யான்

மாங்கல்யப் பிச்சை மடிப்பிச்சை தாரும் அம்மா

சந்தானப் பிச்சையுடன் தனங்களும் தாரும் அம்மா

பெட்டி நிறையப் பூஷனங்கள் தாரும் அம்மா

பட்டி நிறையப் பால் பசுவைத் தாரும் அம்மா

கொட்டகை நிறையக் குதிரைகளைத் தாரும் அம்மா

புகழுடம்பைத் தாரும் அம்மா: பக்கத்தில் நில்லும் அம்மா

அல்லும் பகலும் எந்தன் அண்டையிலே நில்லும் அம்மா

சேவித்து எழுந்திருந்தேன்: தேவி வடிவம் கண்டேன்

வச்சிரக் கிரீடம் கண்டேன்: வைடூரிய மேனி கண்டேன்

முத்துக் கொண்டை கண்டேன்: முழுப்பச்சைமாலை கண்டேன்

உரிமுடி கண்டேன்: தாழைமடல் சூடக் கண்டேன்

பின்னழகு கண்டேன்: பிறை போல நெற்றி கண்டேன்

சாந்துடன் நெற்றி கண்டேன்: தாயார் வடிவம் கண்டேன்

கமலத் திருமுகத்தில் கஸ்தூரிப் பொட்டுக் கண்டேன்

மார்பில் பதக்கம் மின்ன மாலையசையக் கண்டேன்

கைவளையல் கலகலென்னக் கணியாழி மின்னக் கண்டேன்

தங்க ஒட்டியாணம் தகதகென ஜொலிக்கக் கண்டேன்

காலில் சிலம்பு கண்டேன்: காலாழி பீலி கண்டேன்

மங்கள நாயகியை மனங்குளிரக் கண்டு மகிழ்ந்தேன் அடியாள் நான்

அன்னையே அருந்துணையே: அருகிருந்து காரும் அம்மா

வந்த வினை அகற்றி மகாபாக்கியம் தாரும் அம்மா

தாயாகும் உந்தன் தாளடியில் சரணம் என்றேன்

மாதாவே உந்தன் மலரடியில் நான் பணிந்தேன்:

இதனைப் பாடி முடித்தவுடன் பதினாறு நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும்.

திருவிளக்கு போற்றி

ஓம் பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவாய் போற்றி

ஓம் போகமும் திருவும் புணர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் முற்றறிவு ஒளியாய் மிளிர்ந்தாய் போற்றி

ஓம் மூவுலகும் நிறைந்திருந்தாய் போற்றி

ஓம் வரம்பில் இன்பமாய் வளர்ந்திருந்தாய் போற்றி

ஓம் இயற்கையாய் அறிவொளி ஆனாய் போற்றி

ஓம் ஈரேழுலகும் ஈன்றாய் போற்றி

ஓம் பிறர் வயமாகா பெரியோய் போற்றி

ஓம் பேரின்பப் பெருக்காய் பொலிந்தாய் போற்றி

ஓம் பேரருட் கடலாம் பொருளே போற்றி

ஓம் முடிவில் ஆற்றல் உடையாய் போற்றி

ஓம் மூவூலகுந் தொழ மூத்தோய் போற்றி

ஓம் அளவிலாச் செல்வம் தருவாய் போற்றி

ஓம் ஆனந்த அறிவொளி விளக்கே போற்றி

ஓம் எனும் பொருளாய் உள்ளோய் போற்றி

ஓம் இருள் கெடுத்து இன்பருள் ஈந்தாய் போற்றி

ஓம் மங்கள நாயகியே மாமணி போற்றி

ஓம் வளமை நல்கும் வல்லியே போற்றி

ஓம் அறம் வளர்நாயகி அம்மையே போற்றி

ஓம் மின் ஒளியம்மையாம் விளக்கே போற்றி

ஓம் மண் ஒளிப்பிழம்பாய் வளர்ந்தாய் போற்றி

ஓம் தையல் நாயகித் தாயே போற்றி

ஓம் தொண்டர் அகத்தமர் தூமணி போற்றி

ஓம் முக்கட் சுடரின் முதல்வி போற்றி

ஓம் ஒளிக்குள் ஒளியாய் உயர்வாய் போற்றி

ஓம் சூளாமணியே சுடரொளி போற்றி

ஓம் இருள் ஒளித்து இன்பமும் ஈவோய் போற்றி

ஓம் அருள் மொழிந்து எம்மை ஆள்வாய் போற்றி

ஓம் அறிவினுக்கு அறிவாய் ஆனாய் போற்றி

ஓம் இல்லக விளக்காம் இறைவி போற்றி

ஓம் சுடரே விளக்காம் தூயாய் போற்றி

ஓம் இடரைக் களையும் இயல்வினாய் போற்றி

ஓம் இடரைக் களையும் இயல்பினாய் போற்றி

ஓம் எரிசுடராய் நின்ற இறைவி போற்றி

ஓம் ஞானச் சுடர் விளக்காய் நின்றாய் போற்றி

ஓம் அருமறைப் பொருளாம் ஆதி போற்றி

ஓம் தூண்டு சுடரனைய ஜோதி போற்றி

ஓம் ஜோதியே போற்றி சுடரே போற்றி

ஓம் ஓதும் உள்ஒளி விளக்கே போற்றி

ஓம் இருள் கெடுக்கும் இல்லக விளக்கே போற்றி

ஓம் சொல்லக விளக்காம் ஜோதி போற்றி

ஓம் பலா காண் பல்லக விளக்கே போற்றி

ஓம் நல்லக நமசிவாய விளக்கே போற்றி

ஓம் உவப்பிலா ஒளிவளர் விளக்கே போற்றி

ஓம் உணர்வு சூழ் கடந்தோர் விளக்கே போற்றி

ஓம் உடம்பெனும் மனையக விளக்கே போற்றி

ஓம் உள்ளத் தகளி விளக்கே போற்றி

ஓம் உயிரெணும் திரிமயக்கு விளக்கே போற்றி

ஓம் இடர்படும் ஞானத்தீ விளக்கே போற்றி

ஓம் நோக்குவார்க்கு எரிகொள் விளக்கே போற்றி

ஓம் ஆதியாய் நடுவுமாகும் விளக்கே போற்றி

ஓம் அளவிலா அளவுமாகும் விளக்கே போற்றி

ஓம் ஜோதியாய் உணர்வுமாகும் விளக்கே போற்றி

ஓம் தில்லைப் பொதுநட விளக்கே போற்றி

ஓம் கற்பனை கடந்த ஜோதி போற்றி

ஓம் கருணை உருவாம் விளக்கே போற்றி

ஓம் அற்புத கோல விளக்கே போற்றி

ஓம் அருமறைச் சிரத்து விளக்கே போற்றி

ஓம் சிற்பர வியோம விளக்கே போற்றி

ஓம் பொற்புடன் நடஞ்செய் விளக்கே போற்றி

ஓம் உள்ளத் திருளை ஒழிப்பாய் போற்றி

ஓம் கள்ளப் புலனைக் கரைப்பாய் போற்றி

ஓம் உருகுவோர் உள்ளத்து ஒளியே போற்றி

ஓம் பெருகுஅருள் சுரக்கும் பெரும போற்றி

ஓம் இருள்சேர் இருவினை எறிவாய் போற்றி

ஓம் அருவே உருவே அருவுருவே போற்றி

ஓம் நந்தா விளக்கே நாயகி போற்றி

ஓம் செந்தாமரைத் தாள் தந்தாய் போற்றி

ஓம் தீப மங்கள ஜோதி போற்றி

ஓம் மதிப்பவர் மாமணி விளக்கே போற்றி

ஓம் பாகம் பிரியா பராபரை போற்றி

ஓம் ஆகம முடிமேல் அமர்ந்தாய் போற்றி

ஓம் ஏகமும் நடஞ்செய் எம்மான் போற்றி

ஓம் ஊழி ஊழி உள்ளோய் போற்றி

ஓம் ஆழியான் காணா அடியோய் போற்றி

ஓம் ஆதியும் அந்தமும் அற்றாய் போற்றி

ஓம் அந்தமில் இன்பம் அருள்வாய் போற்றி

ஓம் முந்தை வினையை முடிப்போய் போற்றி

ஓம் பொங்கும் கீர்த்தி பூரண போற்றி

ஓம் தன்னருள் சுரக்கும் தாயே போற்றி

ஓம் அருளே உருவாய் அமைந்தோய் போற்றி

ஓம் இருநில மக்கள் இறைவி போற்றி

ஓம் குருவென ஞானம் கொடுப்போய் போற்றி

ஓம் ஆறுதல் எமக்கிங் களிப்போய் போற்றி

ஓம் தீதெல்லாம் தீர்க்கும் திருவே போற்றி

ஓம் பக்தியில் ஆழ்ந்த பரமே போற்றி

ஓம் எத்திக்குந் துதி ஏய்ந்தாய் போற்றி

ஓம் அஞ்சலென் றருளும் அன்பே போற்றி

ஓம் தஞ்சமென் றவரைச் சார்வோய் போற்றி

ஓம் ஓதுவார் அகத்துறை ஒளியே போற்றி

ஓம் ஓங்காரத் துள்ளொழி விளக்கே போற்றி

ஓம் எல்லா உலகமும் ஆனாய் போற்றி

ஓம் பொல்லா வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி

ஓம் புகழ் சேவடி என்மேல் வைத்தோய் போற்றி

ஓம் செல்வாய செல்வம் தருவாய் போற்றி

ஓம் பூங்கழல் விளக்கே போற்றி போற்றி

ஓம் உலகம் உவப்புற வாழ்வருள் போற்றி

ஓம் உயிர்களின் பசிப்பிணி ஒளித்தருள் போற்றி

ஓம் செல்வம் கல்வி சிறப்பருள் போற்றி

ஓம் நல்லன்பு ஒழுக்கம் நல்குவாய் போற்றி

ஓம் விளகிட்டார்க்கு மெய்நெறி விளக்குவாய் போற்றி

ஓம் நலம் எலாம் உயிர்க்கு நல்குக போற்றி

ஓம் தாயே நின்னருள் தந்தாய் போற்றி

ஓம் தூய நின்திருவடி தொழுதனம் போற்றி

ஓம் போற்றி என்பார் அமரர் விளக்கே போற்றி

ஓம் போற்றி என்பார் மனிதர் விளக்கே போற்றி

ஓம் போற்றி என் அன்புபொலி விளக்கே போற்றி

ஓம் போற்றி போற்றி திருவிளக்கே போற்றி

திருவிளக்கு பூஜை

ஓம் சிவாய நம

ஓம் சிவசக்தியே நம

ஓம் இச்சா சக்தியே நம

ஓம் கிரியாசக்தியே நம

ஓம் சொர்ண சொரூபியே நம

ஓம் ஜோதி லக்ஷ்மியே நம

ஓம் தீப லக்ஷ்மியே நம

ஓம் மஹா லக்ஷ்மியே நம

ஓம் தனலக்ஷ்மியே நம

ஓம் தான்யலக்ஷ்மியே நம

ஓம் தைர்யலக்ஷ்மியே நம

ஓம் வீரலக்ஷ்மியே நம

ஓம் விஜயலக்ஷ்மியே நம

ஓம் வித்யா லக்ஷ்மியே நம

ஓம் ஜெய லக்ஷ்மியே நம

ஓம் வரலக்ஷ்மியே நம

ஓம் கஜலக்ஷ்மியே நம

ஓம் காம வல்லியே நம

ஓம் காமாக்ஷி சுந்தரியே நம

ஓம் சுபலக்ஷ்மியே நம

ஓம் ராஜலக்ஷ்மியே நம

ஓம் கிருஹலக்ஷ்மியே நம

ஓம் சித்த லக்ஷ்மியே நம

ஓம் சீதா லக்ஷ்மியே நம

ஓம் திரிபுரலக்ஷ்மியே நம

ஓம் சர்வமங்கள காரணியே நம

ஓம் சர்வ துக்க நிவாரணியே நம

ஓம் சர்வாங்க சுந்தரியே நம

ஓம் சௌபாக்ய லக்ஷ்மியே நம

ஓம் நவக்கிரஹ தாயினே நம

ஓம் அண்டர் நாயகியே நம

ஓம் அலங்கார நாயகியே நம

ஓம் ஆனந்த சொரூபியே நம

ஓம் அகிலாண்ட நாயகியே நம

ஓம் பிரம்மாண்ட நாயகியே நம

ஓம் எனும் சிற்பரத்தாளே நம

ஓம் அபாயம் அறுக்கும் அறுகோணத்தி நம

ஓம் சொற்பவனத்தி நம

ஓம் சூட்சும ரூபி நம

சரணம் சரணம் தாள் பணிந்தேன் உனை

பாவம் பொறுத்துப் பல பவுசும் தான் கொடுத்து

விக்கினங்கள் வராமல் வேலிபோல் காத்து

ஆதரித்து எனக்கு அருள்புரிவாயே

புவன சுந்தரி போற்றி வணக்கம்

குரு வடிவாய் வந்து உபதேசங்கள்

கொடுத்து உன் திருவடி தந்து அருள்வாயே.

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *